Español(Spanish Formal International)French (Fr)Catalan

Grapph

Estatutos

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació GRUP D’AJUDA PERMANENT AL POBLE D’HAITI (GR.A.P.PH.) es constitueix
aquesta Associació, que com Organització No Gubernamental, regula les seves activitats d’acord
amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els
seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

1.- Promoure el coneixement a Catalunya de la cultura haitiana, del seu art en general: literatura,
música, dansa, pintura, gastronomia, la artesania, etc ., i totes les diferents manifestacions artístiques
en general.

2.- Donar suport i ajut a les persones originàries de la conca del Carib que visquin o resideixin a
Catalunya.

3.- Afavorir el coneixement de la realitat caribenya.

4.- Realitzar activitats relacionades amb la cooperació, el desenvolupament i el foment de la
solidaritat entre els pobles català i haitià.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1.- Participar activament a la vida cultural de Catalunya.

2.- Promoure els intercanvis i la col·laboració tècnica entre les instàncies educatives de Catalunya i
Haití.

2.1 Fomentar els intercanvis amb d’altres associacions tan autòctones com al·lòctones així com amb
altres col·lectius o cercles haitians de dintre i fora del territori català.

3.- Articular mecanismes que permetin ajudar a persones originàries a la Conca del Carib i que
resideixin a Catalunya, i a les que, residint a la conca caribenya, tinguin familiars residint a Catalunya.

4.- Canalitzar la distribució d’ajuts que es puguin rebre per mitjà d’aquesta organització, cap a Haití.

En la realització de totes aquestes activitats, queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

gEl domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Bailen, núm. 50 2on, 2ª., codi
postal 08009.

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

2. Si són menors, en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, tindran dret de vot a
les assemblees generals, però no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats
d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques, tant les privades com les públiques:

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la
possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual
prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea
general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les
normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més
plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels
mandataris/àries de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions
econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

5. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta
Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret
propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els
qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts de l’associació.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a
la fixació de la forma i l 'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta
per l'òrgan de govern i la memòria d’activitats.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes
d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu
i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

k) Fixar les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop cada sis mesos, dins dels
primers quinze dies.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho
consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas,
l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. S’inclouran en l’ordre del dia les
qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta
Directiva.

2. La convocatòria s'ha de comunicar vint dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades
que ha de tenir l'associació. Serà vàlida la comunicació de la convocatòria per mitjans electrònics, per
la qual cosa es demanarà en el full de inscripció del soci la seva adreça de correu electrònic, i la
autorització per fer-li les comunicacions a la seva adreça electrónica.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no
hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat
de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el
president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar
a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades
presents o representades.

2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o
més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer
terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de
reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat
que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una
nova assemblea general.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de
l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja
existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades
presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas,
l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria
simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies
i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin
expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el
president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser
exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de
l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha
d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període d’un any, sense perjudici
que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les
jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern, amb tres mesos d’antelació al cessament en el càrrec.

d) separació acordada per l’assemblea general

e) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article
13.3 dels estatuts.

f) baixa com a membre de l’associació.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar
provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i
directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de
l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i
autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un
centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar
dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de
govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

o) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi,
s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap
cas no pot ser inferior a una vegada cada sis mesos. La forma de convocar als membres es la
mateixa que la dels socis, estant permesa la convocatòria per mitjans electrònics.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si
ho sol·licita el cinquanta per cent dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L'assistència del president/a o del
secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups
de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que
els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel
secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la
sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea
General o la Junta Directiva.

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la
vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els
rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva,
les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en
establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes
de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que
calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de
l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva n’aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la
Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grup de treball sempre que compti
amb el suport d’un grup mínim de dos socis.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-ne

Article 27

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar
per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes
extraordinàries.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de
figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del
tresorer/a o bé la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el
reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la
primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada
sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva
activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix
aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.